รายงานการประชุมแนวทางการปฏิบัติในการชำระค่าปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ทางไปรษณีย์ (21 ก.ค.2552)

  

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 เวลาประมาณ 13.30 น. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้จัดให้มีการประชุมแนวทางการปฏิบัติในการชำระค่าปรับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกทางไปรษณีย์ที่ห้องประชุมอาคารลูกพ่อขุนฯ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย โดย พ.ต.อ.ณรงค์ชัย วงษ์สามี รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สวป.,รอง สวป.,สว.หน.สภ.บุญเรือง,แม่อ้อ,แม่ยาว,บ้านแซว,หัวหน้าหน่วยบริการประชาชน (ตู้ยาม),เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ (24 ชั่วโมง),จุดตรวจ/จุดสกัด และเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ พ.ร.บ.จราจรทุกแห่งของสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจำนวนประมาณ 200 นาย

     

การประชุมวันนี้มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
1. จะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่สายตรวจตำบล (หน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยาม) และเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจถาวร 24 ชั่วโมงเป็นเจ้าพนักงานจราจรตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
2. วัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามข้อ 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความตั้งใจในการตรวจยานพาหนะ อีกทั้งจะแก้ปัญหาทั้งในด้านการป้องกันการโจรกรรมรถและการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
3. วิธีการดำเนินการมีระเบียบที่เกี่ยวข้องรองรับในกรณีเสียค่าปรับทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องยึดใบอนุึญาตขับรถแต่ต้องบันทึกลงในสมุดบันทึกประจำวันประจำหน่วยซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและข้อขัดข้องของประชาชนผู้่ขับขี่รถซึ่งทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกดังนี้
    1) ออกใบสั่งผู้ัฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ โดยไม่ต้องยึดใบอนุญาตขับรถและระบุค่าปรับหลังใบสั่งให้อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ประชาชนและไม่เกินที่กฎหมายกำหนด แต่ต้องระบุชื่อ ที่อยู่ผู้ขับขี่ให้ชัดเจน พร้อมแนะนำให้ไปชำระค่าปรับทางไปรษณีย์โดยมีการลงประจำวันไว้ ณ ที่ด่านตรวจ/จุดตรวจหรือหน่วยบริการประชาชนอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ผู้ถูกออกใบสั่งลงลายมือชื่อรับรองการกระทำผิดไว้ให้ชัดเจน
    2) กรณีผู้ขับขี่รถไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือพกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวและไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการยึดรถไว้โดยลงบันทึกประจำวันให้ชัดเจนและให้ผู้ขับขี่รถนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรถมาแสดง เมื่อหลักฐานที่ผู้ขับขี่รถนำมาแสดงถูกต้องแล้วก็ให้คืนรถที่ตรวจยึดและออกใบสั่งเช่นเดียวกันกับข้อ 1) ส่วนในระหว่างการรอให้ผู้ขับขี่รถที่ตรวจยึดไว้ในความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกและ พ.ร.บ.ขนส่งฯ นำหลักฐานมาแสดงก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจ/ด่านตรวจ,หน่วยบริการประชาชนตรวจสอบรถที่ตรวจยึดมาอีกทางหนึ่ง เช่น ข้อมูลรถหาย,ข้อมูลทะเบียนรถ เป็นต้น
    3) เมื่อเห็นว่าครบกำหนด 7 วันที่ผู้ขับขี่รถต้องนำหลักฐานมาแสดงตัวแต่ไม่มาแสดงตัวก็ให้นำรถที่ตรวจยึดดังกล่าวไปเก็บรักษาไว้ตามระเบียบ ส่วนข้อมูลการสืบสวนหาผู้ขับขี่ถและข้อมูลรถที่ทำการตรวจสอบให้มอบให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการร่วมกับฝ่ายสอบสวน (พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี)

    

สำหรับรายละเอียดการดำเนินการนอกเหนือจากนี้ประธานมอบหมายให้ พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.สภ.พาน ศึกษาและทำรายละเอียดเพื่อแจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว

เลิกประชุมเวลาประมาณ 15.30 น.

เพิ่มเติม

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการชำระค่าปรับทางไปรษณีย์จึงขอนำเรื่องนี้มาเสนอให้ทราบดังนี้ครับ

ขั้นตอนการชำระค่าปรับทางไปรษณีย์มีดังนี้
1. ชำระค่าปรับตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร ณ สถานที่และภายในวันเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งได้ 2 ทาง คือ
    1.1 ชำระที่สถานีตำรวจหรือหน่วยงานตำรวจที่ระบุไว้ในใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร
    1.2 ชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ก็ได้ โดยการส่งธนาณัติสั่งจ่ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (ปลายทาง) ที่ระบุไว้ในใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร
2. การชำระค่าปรับไปรษณีย์ธนาณัติผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ ชื่อบิดา-มารดา ที่อยู่ ฯลฯ และลงลายมือชื่อในใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรแล้วถ่ายเอกสารเพื่อส่งไปพร้อมกับธนาณัติโดยไปพบเจ้าหน้าที่ประจำที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง (ที่ทำการไปรษณีย์ที่ไปขอธนาณัติ) เจ้าหน้าที่จะมอบใบฝากธนาณัติในประเทศและซองจดหมาย 2 ซองให้ผู้รับใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรเพื่อดำเนินการดังนี้ 
    2.1 กรอกรายละเอียดในใบฝากส่งเงินไปรษณีย์ธนาณัติในประเทศสั่งจ่ายผู้บัญชาการตำรวจสั่งชาติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (ปลายทาง) ที่ระบุไว้ในใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร
    2.2 จ่าหน้าซองแรกจ่าหน้าถึงหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่ออกใบสั่งและซองที่ 2 ให้จ่าหน้าตามชื่อที่อยู่ของผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่ลงลายมือชื่อไว้ในใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร
    2.3 มอบเอกสารตามข้อ 2.1 และ 2.2 ให้เจ้าหน้าที่ของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางแล้วชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่ระบุในใบสั่งและเงินค่าใช้บริการไปรษณีย์ตามที่ทำการไปรษณีย์เรียกเก็บ
3. ใบอนุญาตขับขี่ที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บไว้ชั่วคราวให้ใช้ใบรับแทนใบอนุญาตใบขับขี่ (ซึ่งอยู่ท้ายใบสั่ง) แทนใบอนุญาตขับขี่เป็นการชั่วคราวได้ดังนี้
    3.1 กรณีไปชำระค่าปรับ ณ สถานีตำรวจหรือหน่วยงานตำรวจที่ระบุไว้ในใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจรใช้รับแทนใบอนุญาตใบขับขี่แทนใบอนุญาตขับขี่ได้ไม่เกิน 7 วัน
    3.2 กรณีชำระโดยไปรษณีย์ธนาณัติใช้ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ประกอบกับใบรับส่งธนาณัติแทนใบอนุญาตขับขี่ได้ 10 นับแต่วันที่ส่งธนาณัติ

 

ข้อกำหนดกรมตำรวจ (หรือสำนักงานแห่งชาติในปัจจุบัน) เกี่ยวกับการชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ (รายละเอียดกรุณาคลิกที่ตัวหนังสือแดงๆ หน้าเรื่องนั้นๆ ครับ)

ฉบับที่ 1. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 114 เลขที่ 34 ง วันที่ 29 เมษายน 2540

ฉบับที่ 2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 114 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 30 พฤษภาคม 2540

ฉบับที่ 3. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 114 ตอนพิเศษ 61 ง วันที่ 11 กรกฎาคม 2540


(สภ.แม่อ้อ ขอขอบคุณ พ.ต.ท.สุพจน์  มัจฉา สวป.สภ.พาน ที่ให้การสนับสนุนข้อมูล)

Advertisements

เกี่ยวกับ chalerm

ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่บริสุทธิ์และงดงาม
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s