พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 (9 ก.ย.2552)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ.2009 (พ.ศ.2552) เวลา 09.09 น. สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ ได้จัดกิจกรรม 9 ในดวงใจ พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 วันมหามงคลวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ จัดพร้อมกันทั่วประเทศในเวลาเดียวกันนี้ เพื่อเป็นการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
     
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีดังนี้

เวลา 08.30 น.    ข้าราชการตำรวจพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการ สภ.แม่อ้อ

เวลา 09.09 น.    พ.ต.ท.ชวน  สวิง  สว.สภ.แม่อ้อ ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/เปิดกรวยกระทงดอกไม้/ถวายความเคารพ

                       ประธานจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

                       ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
                     –  ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 1 จบและเพลงสดุดีมหาราชา 2 จบ
                       ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
                       เสร็จพิธี
 
  

อนึ่ง สำหรับคำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติมีดังนี้

เนื่องในวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เวลา 09.09 น. อันมีเลข 9 เป็นเลขมงคล มาบรรจบในวาระนี้ ข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจโทชวน  สวิง ในนามของคณะข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ และครอบครัว มีความปลื้มปีติปราโมทย์ เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จสถิตเสถียรในสิริราชไอยสวรรย์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นปีที่ 63 และได้เป็นที่ประจักษ์แซ่ซ้องในพระเกียรติคุณบุญญาบารมีทั้งในประเทศและนานา ประเทศ ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ถือเป็นมงคลยิ่งแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย รัฐบาลและปวงชนชาวไทยจึงจัดกิจกรรม “9 ในดวงใจขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ความร่วมใจสมัครสมานสามัคคีใน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อประกาศให้เป็นที่ประจักษ์ในพระบรมเดชานุภาพ และพระบรมกฤษฎีกาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ซึ่งได้ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมอาณาประชาราษฎร์ในสยามรัฐสีมา อาณาจักร ให้ร่มเย็นผาสุกทั่วกัน พร้อมทั้งแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระวิริยอุตสาหะ ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทั้งยังทรงเอื้ออาทรในทุกข์สุขของปวงชนชาวไทย ตลอดจนประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านที่ประสบปัญหา

นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 ตราบจนปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากกว่า 3,000 โครงการ เพื่อขจัดปัญหาในการดำรงชีวิตของทวยราษฎร์ และทรงเสริมสร้างความสุขร่มเย็น ความยั่งยืนมั่นคงแก่อาณาประชาราษฎร์ในทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงพระวิริยะอุตสาหะคิดค้นวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาของชาติ เช่น ปัญหาเรื่องดิน น้ำ ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการจราจร ปัญหาด้านพลังงานของชาติ และอื่น ๆ อีกมาก ทุกโครงการล้วนมุ่งขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม บางปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที ก็ได้พระราชทานหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เช่น ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งปรากฏว่าในปัจจุบันผลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ นั้น ล้วนสัมฤทธิผลเป็นรูปธรรม ทั้งชาวไร่ ชาวนา ชาวไทยภูเขา ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ต่างประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีในสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่า หลักการที่ทรงพระราชดำริหรือทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นด้วยพระวิริยะอุตสาหะและ พระราชทานแก่พสกนิกรนั้น เป็นหลักการที่สามารถแก้ปัญหาได้จริง อำนวยประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นคุณูปการ สามารถช่วยให้ประชาชนชาวไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข แม้ว่าจะมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาร้ายแรงอื่น ๆ ก็สามารถคลี่คลายและขจัดลงได้

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย สรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพไททุกพิมานสถาน รวมทั้งพระมหากุศลที่ทรงบำเพ็ญเป็นเอกอดุลย์ โปรดอภิบาลบำรุงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงพระเจริญสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัย ทรงพระเกษมสุขทุกสมัย ทรงไพบูลย์ด้วยพระบุญญาธิการ ทรงเจริญพระชนมายุสิริสวัสดิ์ เสด็จดำรงในมไหสูรย์สมบัติสืบสถาวร พระเกียรติคุณเจิดจำรัสขจรจบภูมิภพไตร มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา ทรงแผ่พระบรมเดชานุภาพและพระบุญญาบารมีคุ้มเศียรเกล้าเหล่าพสกนิกรตราบจิรัฐิติกาล เทอญ


Advertisements

เกี่ยวกับ chalerm

ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่บริสุทธิ์และงดงาม
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s